ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-4287/2566
เรื่อง: 
แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัดฯประจำปีงบประมาณ2567 กระทรวงสาธารรสุข

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งและจัดส่งแผนงาน/โครงการและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ ตัวชี้วัดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567อยู่ระหว่างการพิจารณา หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวสถิดาภรณ์  สุระถิตย์

ไฟล์ที่แนบมา: 
E-book-plan-kpi-67-final_web.pdf [ 1016.442 KByte ]
ไฟล์ที่แนบมา: 
moph.brochure2024-v.2-PNG.png [ 26.979 MByte ]
ประกาศ: 
26/09/2023 11:41:43 ไม่มีหมดอายุ
ผู้ประกาศ: 
นางสาวสถิดาภรณ์ สุระถิตย์ [ plan ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข