ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-4284/2566
เรื่อง: 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการประเมินบุคคล มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขคณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน 180 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วง ให้ทักท้วงได้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ (รายละเอียดตามประกาศ)

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ (นักจัดการงานทั่วไป).pdf [ 721.585 KByte ]
ประกาศ: 
25/09/2023 10:20:22 อายุ 15 วัน [ 10/10/2023 10:20:22 ]
ผู้ประกาศ: 
ศิริญญา [ person ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล